Hur mycket vatten
använder vi varje dag?

Varje dag använder vi stora mängder vatten i våra hushåll. En del av förbrukningen är självklar som när vi öppnar vattenkranen för att dricka eller för att laga mat. När vi exempelvis ska koka pasta är det uppenbart hur mycket vatten som vi använder till att fylla kastrullen. Vi har dock andra vanor där vår vattenförbrukning inte är lika märkbar.
“Hur man än vänder och vrider på det så kostar vatten pengar.”
Källa: Enkät, Orbital Systems

Faktum är att 50% av vår totala vattenkonsumtion går åt när vi duschar eller spolar toaletten. Mer än 20% använder vi för att kunna diska och tvätta, resten av vattnet går åt när vi borstar tänderna, rakar oss, vattnar våra blommor och växter, tvättar bilen, eller helt enkelt bara öppnar vattenkranen i våra hem.

Vårt vattens ursprung

När världens befolkning växer och urbaniseringen ökar är det samtidigt viktigt att notera att vår planets vattenmängd fortsätter att förbli konstant. Även om 71% av jordens yta består av vatten, är det bara en liten del av vattnet som vi kan utnyttja till våra behov.

Den största delen, 97%, av allt vatten på jorden är saltvatten och finns i våra oceaner och hav. För att vi ska kunna använda saltvattnet måste det genomgå en så kallad avsaltning vilket är en dyr och energikrävande process. Ytterligare 2% av jordens vatten är fruset och bundet i våra glaciärer och polarisar. Vad som därmed återstår är endast 1% vatten, och det är denna enstaka procent som utgör färskvatten; det vatten som vi faktiskt kan använda.
“30% av den globala vattenförsörjningen går förlorad till följd av vattenläckor.”
Källa: Global Water Crisis - The Facts. UN University, Institute for Water, Environment and Health
Även om mängden vatten i jordens kretslopp förblir konstant, är det inte säkert att vattnet alltid håller samma vattenkvalitet, regnar ner på samma plats, eller fördelas jämnt över jordens yta. Konsekvensen av detta är att mängden vatten varierar i världens vattenmagasin. Detta kan i framtiden leda till försörjningsbrist och att icke sanitärt färskvatten leds in i våra hushåll.
“Risken med att magasinera färskvatten kan i framtiden leda till brist på vattenförsörjning och dåliga sanitära förhållanden för rent färskvatten.”
Källa: Svenskt vatten - Vattenfakta

Våra framtidsutmaningar och risker

Utöver utmaningarna med att magasinera och lagra vatten, en stigande efterfrågan, förlegad infrastruktur och accelererande klimatförändringar, finns det kommande utmaningar som hotar vår vattenförsörjning. Torka, stigande havsnivåer, skogsbränder och kraftiga översvämningar har alla varit bidragande orsaker till den ökande globala vattenbristen som vi står inför idag. Samtidigt som detta sker, fortsätter vår åldrande infrastrukturs vattenledningar att läcka och vårt färskvatten att bli obrukbart i samma sekund som det rinner ner i en brunn eller i ett avlopp.
Dessa faktorer tar sig uttryck i nationers och samhällenas ökade hälsorisker, minskande livsmedelsförsörjning och stigande kostnader. Med andra ord är frågan om vattenförsörjning ett växande underlag för att ökade spänningar och politiska konflikter ska få grogrund på både lokal och global nivå.

Hur vi kan göra en global skillnad, lokalt

Den totala mängden vatten som ett hushåll använder dagligen varierar kraftigt över hela världen. Detta visas i bilden nedan.

Även om personer i Skandinavien inte använder lika mycket vatten som andra delar av världen, är vår dagliga vattenförbrukning 140 liter vatten per person. Det är fortfarande mer än 50-100 liter per person som är det riktmått som Världshälsoorganisationen, WHO rekommenderar.

Source: United Nations Population Fund (UNFPA), Water: A Critical Resource
“I dagsläget har vi en stor mängd vatten i Sverige, men vi måste vara varsamma om vi vill ha tillgång till vatten även imorgon.”
Källa: WSP, Sweden and the 21st century water challenges

Vattenförbrukning i Sverige

Eftersom vattenbristen inte är jämnt fördelad över världen, är det lätt att tro att situationen inte är brådskande eller kritisk i ett land som Sverige.

Medan de flesta svenskar ännu inte känner av effekterna av någon vattenbrist, rapporterade två av fem svenskar att de har påverkats av vattenförsörjningsproblem under de senaste åren enligt en undersökning som WSP har gjort. Problemen med vattenförsörjningen orsakades troligen av att dricksvattnet som distribueras av kommunala vattenverk inte fördelas jämnt i förhållande till vår befolkningstäthet.

"Kritiskt växande miljösituation och en ökad ekonomisk belastning på vårt vattendistributionsnät, allt för att upprätthålla våra konsumtionsvanor gör det klart att vi måste förändra vår förhållande till vatten nu."
Källa: WSP, Sweden and the 21st century water challenges

Utmaningar med vattenförsörjningen i Sverige

Svenska myndigheter står idag inför en stor utmaning vad gäller landets vattendistribution; hur ska vi hantera vårt lands vattenförsörjning på ett så miljövänligt sätt som möjligt i förhållande till våra finansiella resurser? Frågan är aktuell då vi redan kan se vad klimatförändringarna gör med vår miljö.

Under de senaste åren har havsnivån i södra Sverige stigit och varma somrar följt av torra vintrar, har orsakat ovanligt låga grundvattennivåer i många delar av landet.

De svenska finansiella utmaningarna angående hur vi ska undvika vattenbrist i framtiden, har ännu inte påverkat vår befolkning nämnvärt. Mellan år 2002 och 2017 investerade regeringen 60 miljarder svenska kronor i vårt vatten- och avloppsledningsnät. Trots detta uppskattades det under samma period behövas ytterligare 15-30 miljarder kronor för att utföra kompletterande underhåll och förbättringar.

Som ett första steg i denna fråga planerar nu 72% av Sveriges kommuner att inom en femårsperiod höja den lokala vattenskatten.

Vi har idag en kritiskt växande miljösituation och en ökad ekonomisk belastning på vårt vattendistributionsnät, allt för att upprätthålla våra konsumtionsvanor vad gäller vatten. Den enda lösningen på problemet är att vi måste förändra hur vi använder vårt vatten nu.

I stället för att överföra problemet till kommande generationer måste vi optimera de resurser vi har idag för att minska kostnaderna för framtida upprustningar av det svenska vatten- och avloppssystemet. Detta kan vi genomföra genom att hitta smartare och effektivare sätt att använda vårt vatten på.

Att göra skillnad genom att duscha

Vi kommer inte att lösa världens vattenproblem på varken tre eller tio år. Vad vi dock kan göra redan idag, är att tänka på hur vi kan använda vatten på alternativa sätt för att minska vår vattenförbrukning. Varje steg i rätt riktning, både på individ- och gruppnivå, har en direktverkande positiv effekt på vår vattenförsörjning. Många av oss har redan börjat arbeta för en effektivare vattenanvändning och under de senaste fem åren har 60% av Sveriges befolkning blivit mer medvetna om hur de kan bidra till att spara vatten.

Dessa personer är de som håller facklan stadigt brinnande och som ger bränsle till de mål vi har satt upp på Orbital Systems. Vi vill uppmuntra till att våga bryta ny mark och hitta lösningar som innebär nya smarta sätt för hur vi kan använda vårt vatten i våra hem. Det är därför vi på Orbital Systems skapar applikationer som möjliggör en smart vattenanvändning.

Det första steget på vår resa är Orbital Shower, världens första cirkulära duschsystem som bidrar till att minska både vatten- och energianvändningen i våra hem. Med Orbital Shower minskar du mängden vatten som du använder när du duschar utan att du för den delen behöver kompromissa med en härlig duschupplevelse. Vattnet filtreras, renas och cirkuleras samtidigt som du duschar, vilket över tid även minskar dina vatten-och energikostnader.

Vårt långsiktiga mål är att minska vår vattenanvändning ytterligare genom att implementera teknologin i fler områden. Detta med syfte att använda vårt vatten på ett smartare sätt, med start redan idag.

Upptäck mer om hur Orbital Shower fungerar och hur teknologin sparar vatten och energi.