fbpx

Betingelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØBSAFTALER OM BRUSESYSTEMER

Disse generelle vilkår og betingelser for salg vedrører alle købsaftaler indgået mellem købere af produkter ("kunder") fra Orbital Systems AB og datterselskaber eller associerede selskaber i Orbital-koncernen ("Orbital"). De genstande, Orbital skal levere, omtales i disse betingelser som "produkter".

1. AFTALENS KARAKTER

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser samt den relevante bestillingsformular fra Orbital, som kunden har udfyldt ("bestilling"), udgør efter Orbitals godkendelse "aftalen".

1.2 Aftalen fastsætter de vilkår og betingelser, der gælder for Orbitals levering af produkter til kunden, samt, såfremt det aftales, montering og andre ydelser i henhold til beskrivelsen og specifikationen i bestillingen.

1.3 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse dokumenter har bestillingen forrang for disse generelle vilkår og betingelser. Sådanne generelle vilkår og betingelser har forrang for enhver købsanmodning eller lignende fremsat af kunden. Ingen andre vilkår og betingelser kan gøres gældende (uagtet at kunden eventuelt henviser til sådanne vilkår og betingelser, og Orbital ikke udtrykkeligt gør indsigelse imod dem). Afvigelser er alene bindende for Orbital, hvis Orbital har givet sit udtrykkelige skriftlige samtykke.

1.4 Orbital er kun bundet af oplysninger i markedsføringsmaterialer, prislister og anden produktinformation i det omfang, at der udtrykkeligt henvises til sådanne oplysninger i bestillingen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse dokumenter skal bestillingen have forrang for enhver oplysning i sådanne markedsføringsmaterialer mv.

1.5 Bestillingen er baseret på oplysninger afgivet af kunden vedrørende blandt andet kundens tidligere vand- og energiforbrug og -behov. Hvis oplysninger afgivet af kunden er væsentligt mangelfulde, er Orbital berettiget til efter eget skøn at foretage rimelige tilpasninger af de produkter, der er blevet leveret eller skal leveres (herunder en tilsvarende prisjustering) med henblik på at opfylde de korrekte kundekrav.

1.6 Tilbud afgivet af Orbital er ikke bindende. En bestilling på køb af produkter afgivet af kunden er ikke bindende for Orbital, medmindre Orbital har godkendt denne.

2. PRISER

2.1 Kunden er forpligtet til at betale de priser og udgifter til Orbital, der er angivet i bestillingen.

2.2 Prisen anført i bestillingen er prisen for produktet, leveringsomkostninger og (hvis relevant) montering og vedligeholdelse. Alle angivne priser er inklusive moms. Priserne inkluderer ikke omkostninger for forudgående planlægning, konstruktion, rørsystemer, VVS-arbejde eller elektriske installationer, idet sådanne foranstaltninger og opgaver varetages af kunden.

2.3 Hvis parterne har aftalt, at Orbital skal udføre vedligeholdelse af produkterne i overensstemmelse med nedenstående afsnit 8, skal sådanne ydelser leveres baseret på tid og materialer og afregnes i henhold til bestemmelserne i punkt 8.2.

3. BETALING

3.1 Bestillingen indeholder kundens foretrukne betalingsmåde. Medmindre andet er aftalt, skal betaling finde sted inden for tredive (30) dage fra Orbitals fakturadato.

3.2 Uagtet punkt 3.1 og medmindre andet er skriftligt aftalt, afregnes ethvert abonnement på produkter (fx filterkapsler) i henhold til afsnit 7 ved afsendelsen af produkterne.

3.3 Uagtet punkt 3.2 og medmindre andet er skriftligt aftalt, afregnes enhver ydelse leveret i henhold til afsnit 8 efter leveringen af ydelsen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.4 Hvis kunden undlader at betale inden den fastsatte dato, er Orbital berettiget til at opkræve renter fra forfaldsdatoen i overensstemmelse med den svenske rentelov (1975:635). Ved forsinket betaling er Orbital berettiget til at suspendere aftalen efter skriftlig meddelelse til kunden, indtil betaling har fundet sted.

3.5 Hvis kunden ikke har betalt det skyldige beløb inden for tre måneder, er Orbital berettiget til at opsige aftalen ved at give kunden skriftlig meddelelse derom, herunder kræve erstatning for tab, som Orbital har pådraget sig.

4. LEVERING OG FORSINKELSE

4.1 I bestillingen er anført, hvilke produkter der skal leveres, tidsplanen for levering, leveringsomkostninger og parternes øvrige forpligtelser.

4.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt, vil produkterne blive leveret af Orbital eller Orbitals samarbejdspartner til den leveringsadresse, der er anført i bestillingen.

4.3 Hvis Orbital ikke anser det for muligt at levere produkterne i overensstemmelse med de leveringsfrister, der er anført i den aftalte tidsplan, er Orbital forpligtet til at informere kunden derom, herunder angive årsagen og, om muligt, det forventede leveringstidspunkt. Orbital er berettiget til en rimelig forlængelse af leveringsfristen, hvis leveringen er forsinket på grund af forhold, der ikke skyldes Orbital, eller som er uden for Orbitals kontrol.

4.4 I tilfælde af forsinkelse, som skyldes Orbital eller forhold, som Orbital har mulighed for at påvirke, er Orbital forpligtet til at træffe alle kommercielt rimelige foranstaltninger for at levere produkterne til kunden i overensstemmelse med den aftalte tidsplan. Orbital og kunden skal i fællesskab finde frem til den afhjælpende foranstaltning, der skal sikre overholdelse af de resterende leveringsdatoer i henhold til tidsplanen.

4.5 Hvis Orbital ikke er i stand til at levere produkterne i overensstemmelse med den leveringsfrist, der er fastlagt for sådanne produkter, og dette skyldes forhold, som Orbital har mulighed for at påvirke, er kunden berettiget til at opsige aftalen skriftligt uden strafgebyr, hvis en sådan forsinkelse har afgørende betydning for kunden, alternativt kræve levering inden for en nærmere defineret rimelig periode på mindst fire uger. Hvis Orbital ikke leverer inden for denne periode, og det ikke skyldes forhold, som kunden er ansvarlig for, er kunden berettiget til at opsige aftalen ved skriftlig meddelelse derom til Orbital. Hvis kunden opsiger aftalen, refunderer Orbital det beløb, kunden allerede har betalt, hurtigst muligt og senest 14 dage efter opsigelse af aftalen, og kunden er samtidig berettiget til erstatning for omkostninger, han/hun har pådraget sig som følge af Orbitals leveringsforsinkelse.

4.6 Hvis leveringsforsinkelsen er forårsaget af kunden, kundens underleverandør eller forhold, som kunden har mulighed for at påvirke, herunder suspension i henhold til punkt 3.5, er Orbital berettiget til at udsætte leveringen af produkterne til en rimelig dato. I en sådan situation er Orbital berettiget til erstatning for alle direkte omkostninger forårsaget af forsinkelsen samt lovbestemte renter fra den aftalte leveringsdato til den nye leveringsdato. Hvis forsinkelsen er længere end tre (3) måneder, er Orbital berettiget til at opsige aftalen med skriftligt varsel. Denne bestemmelse gælder, uanset om årsagen til forsinkelsen opstår før eller efter det aftalte leveringstidspunkt.

4.7 Hvis kunden vurderer, at han/hun ikke vil kunne acceptere levering af produkterne på den aftalte dato, eller det er sandsynligt, at der vil ske en forsinkelse fra kundens side, er kunden forpligtet til skriftligt at informere Orbital derom uden ugrundet ophold, herunder angive årsagen til forsinkelsen og, hvis muligt, angive et tidspunkt, hvor kunden vil kunne acceptere levering.

4.8 Hvis kunden undlader at acceptere rettidig levering, er Orbital berettiget til skriftligt at forlange, at kunden accepterer levering inden for en rimelig periode. Hvis kunden undlader at acceptere levering inden for en sådan periode, og dette ikke skyldes forhold, som Orbital er ansvarlig for, er Orbital berettiget til at opsige aftalen ved at give kunden skriftligt varsel derom, for så vidt angår den del af produkterne, der er klar til levering, men som ikke er blevet leveret grundet kundens misligholdelse. I tilfælde af opsigelse er Orbital berettiget til erstatning for det direkte tab, Orbital pådrager sig som følge af kundens misligholdelse.

5. FORBEREDELSE OG MONTERING

5.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal montering af produkterne varetages af Orbital eller en leverandør valgt af Orbital. Kunden er forpligtet til for egen regning og risiko at udføre de aftalte forberedelser og træffe andre nødvendige foranstaltninger i forbindelse med montering og brug af produkterne, herunder indhente bygge- og brugstilladelser, forestå forudgående planlægning, konstruktion, rørsystemer, generelt VVS-arbejde eller elektriske installationer i overensstemmelse med gældende lovgivning samt Orbitals instrukser. Orbital skal give sådanne instrukser og oplyse monteringskrav i god tid inden montering. De generelle monteringskrav kan findes på Orbitals hjemmeside.

5.2 Orbital og kunden skal informere hinanden om de forberedelser, de har gjort, samt andre forhold, der er relevante for monteringen af produkterne.

5.3 Orbital eller Orbitals samarbejdspartner skal varetage montering af produkterne på den aftalte lokation i overensstemmelse med de højeste professionelle standarder.

5.4 Hvis kunden forudser, at han/hun ikke rettidigt kan opfylde de forpligtelser, der er påkrævet for at gennemføre monteringen af produkterne, herunder opfylde de betingelser, der er anført i punkt 5.1 ovenfor, er kunden forpligtet til øjeblikkeligt at give Orbital skriftlig meddelelse derom og angive årsagen og, hvis muligt, et tidspunkt, hvor kunden vil kunne overholde sine forpligtelser.

5.5 Hvis kunden undlader at opfylde de forpligtelser, der er nødvendige for at gennemføre monteringen af produkterne, korrekt og rettidigt, herunder overholde de betingelser, der er anført i punkt 5.1 ovenfor, gælder følgende betingelser:

a) Orbital er efter skriftlig meddelelse til kunden berettiget til at suspendere opfyldelsen af aftalen helt eller delvist. Kunden skal holde Orbital skadesløs for enhver omkostning, som Orbital med rimelighed har pådraget sig som følge af en sådan suspension.

b) Hvis opfyldelsen af aftalen forsinkes som følge af kundens misligholdelse, skal kunden under alle omstændigheder betale alle yderligere omkostninger, Orbital har pådraget sig som følge af forsinkelsen.

5.6 Hvis Orbital og kunden har aftalt skriftligt, at kunden skal være ansvarlig for monteringen af produkterne, gælder ovenstående bestemmelser i afsnit 5 ikke. Kunden skal i stedet montere produkterne i overensstemmelse med instrukser fra Orbital.

6. EJENDOMSRET

Produkterne forbliver Orbitals ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted, i det omfang at en sådan ejendomsret er gyldig i henhold til gældende lov.

7. ABONNEMENT

7.1 Det fremgår af bestillingen, hvilke produkter (såsom filterkapsler og rensetabletter) der skal leveres på abonnementsbasis ("abonnementsprodukter").

7.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt, leveres og afregnes alle abonnementsprodukter kvartalsvist via den betalingsmåde, der er angivet i aftalen.

7.3 Medmindre andet er skriftligt, løber aftalen om levering af abonnementsprodukter i to (2) år. Ved udgangen af den første periode eller enhver efterfølgende periode i forbindelse med en fornyelse under dette punkt vil abonnementet automatisk blive fornyet i successive perioder på 12 måneder, medmindre det opsiges af en part ved at give skriftlig meddelelse derom til den anden part senest tre måneder inden udløbet af den relevante periode.

7.4 Baseret på en beregning af kundens brug efter montering af produkterne kan Orbital foreslå justeringer af antallet af abonnementsprodukter og/eller leveringsfrekvensen for at sikre optimal brug af produkterne. Kunden er frit stillet til at acceptere eller afvise sådanne forslag. Hvis et forslag accepteres, træder det i kraft på den efterfølgende dato for levering af abonnementsprodukter i henhold til den aftalte nye tidsplan.

8. SERVICE

8.1 Hvis Orbital og kunden har aftalt, at Orbital eller Orbitals udvalgte servicepartner skal udføre service eller vedligeholdelse i relation til produkterne ("service"), skal bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser gælde med de nødvendige ændringer angående en sådan service, i hvilket tilfælde enhver henvisning til "produkter" skal anses for at omfatte "service".

8.2 Uanset det i ovenstående punkt 8.1 anførte gælder følgende for serviceydelser:

a) Serviceydelser leveres baseret på tid og materialer og afregnes i overensstemmelse med Orbitals til enhver tid gældende prisliste (alt efter, hvad der er anført i bestillingen).

b) Ud over det vederlag, der er anført i Orbitals prisliste, er Orbital berettiget til kompensation for rejse- og opholdsudgifter og for andre udgifter og udlæg, som parterne har aftalt.

c) Orbitals garanti ved mangler i de leverede serviceydelser er begrænset til mangler, der konstateres inden for en periode på seks (6) måneder, efter at serviceydelserne blev leveret (og i overensstemmelse med afsnit 9 nedenfor i øvrigt).

8.3 Hvis parterne har en skriftlig aftale om specifikke betingelser vedrørende serviceydelsen, vil sådanne betingelser have forrang.

9. GARANTI OG MANGELANSVAR

9.1 Med forbehold for de begrænsninger, der er anført i disse generelle vilkår og betingelser, garanterer Orbital, at produkter leveret af Orbital vil være uden mangler i design, materialer og håndværksmæssig udførelse. I henhold til bestemmelserne i dette afsnit 9 er Orbital forpligtet til at afhjælpe enhver mangel som følge af mangelfuldt design, materialer og håndværksmæssig udførelse. For at undgå enhver tvivl udgør et normalt behov for udskiftning af tilbehør såsom filterkapsler og andre abonnementsprodukter ikke mangler – se punkt 9.8 nedenfor for flere oplysninger om tilbehør, som ikke er dækket af denne garanti). Medmindre andet er angivet i dette afsnit 9, er Orbital ikke erstatningspligtig for mangler.

9.2 Orbitals garanti i henhold til dette afsnit 9 dækker mangler, der viser sig inden for en periode på to (2) år fra levering af produkterne.

9.3 Orbitals garanti dækker ikke:

(i) mangler, der opstår som følge af materialer leveret af eller et design angivet eller specificeret af kunden,

ii) mangler, som viser sig under brugsforhold, som der ikke er taget højde for i bestillingen, og i forbindelse med ukorrekt brug af produkterne

iii) mangler som følge af mangelfuld montering, vedligeholdelse, forkert opførelse eller reparationer varetaget af kunden, herunder enhver opgave udført af en af kunden valgt ikke-autoriseret serviceleverandører eller som følge af ændringer udført uden Orbitals skriftlige samtykke.

9.4 Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold at informere Orbital om enhver konstateret mangel. En sådan meddelelse skal gives inden for rimelig tid og senest to (2) måneder efter, at kunden har opdaget manglen og aldrig senere end én (1) måned efter udløbet af den periode, der er anført i punkt 9.2. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af manglen. Hvis kunden undlader at give Orbital skriftlig meddelelse om manglen indenfor de ovenfor anførte tidsfrister, mister kunden sin ret til at få afhjulpet manglen under garantien og til at rejse erstatningskrav for manglen.

9.5 Ved modtagelse af meddelelse fra kunden i overensstemmelse med punkt 9.4 er Orbital forpligtet til uden ugrundet ophold og uden beregning at yde kunden de serviceydelser, der er nødvendige for at afhjælpe manglen, udskifte de mangelfulde produkter eller, efter Orbitals skøn, tilbagebetale prisen for de mangelfulde produkter eller give kunden et forholdsmæssigt afslag. Hvis kunden imidlertid hævder, at der foreligger en misligholdelse af garantien og en mangel, men som Orbital ikke er ansvarlig for i henhold til dette afsnit 9, er Orbital berettiget til kompensation for det arbejde og de omkostninger, som Orbital har pådraget sig som følge af meddelelsen.

9.6 Orbital er alene erstatningspligtig for garantibrud, der har en væsentlig og uheldig påvirkning på kundens brug af produkterne. Orbitals garanti i henhold til dette afsnit 9 er betinget af kundens fuldstændige og rettidige betaling i henhold til denne aftale.

9.7 Kunden er forpligtet til at sikre Orbital rettidig adgang til alle lokationer, udstyr, systemer og lignende, i det omfang der efter Orbitals rimelige skøn er behov for det med henblik på Orbitals opfyldelse af sine garantiforpligtelser. Kunden skal udlevere de korrekte oplysninger til Orbital, der efter Orbitals rimelige mening kan være nødvendige for, at Orbital kan opfylde sine forpligtelser. Kunden er erstatningspligtig for enhver fejl eller mangel i udstyr, systemer, information og lignende, som kunden har udleveret til Orbital. Garantien i dette afsnit 9 samt enhver anden forpligtelse, der påhviler Orbital i henhold til aftalen, er betinget af kundens overholdelse af punkt 9.7.

9.8 Følgende komponenter anses for at være tilbehør og skal erstattes, når de er opbrugt, for at produktet kan fungere korrekt:

• Filterkapsler –
• UV-filter (UV-lampe + Quartz-glas)
• Rensetabletter

Den forventede levetid for tilbehør afhænger af en lang række faktorer, herunder brug af produktet og lokale forhold (fx vandets hårdhedsgrad). Generelt kan man bruge følgende tommelfingerregel til beregning af tilbehørets levetid:

• Filterkapsler – bør som minimum udskiftes efter i) 200 bade eller ii) 6 måneder, alt efter hvad der kommer først.

• UV-filter – skal rengøres eller udskiftes én gang om året.

• Rensetabletter – rengøringsfrekvensen meddeles via appen og/eller operatørpanelet.

Filterkapslerne vil blive leveret af Orbital eller en autoriseret Orbital-samarbejdspartner i overensstemmelse med den planlagte filterlevetid (se flere oplysninger ovenfor under afsnit 7 vedrørende abonnement). Abonnementet kan omfatte andet tilbehør.

9.9 Ekstra tilbehør kan bestilles direkte hos Orbital eller en af vores autoriserede samarbejdspartnere. Brug af ikke-originale komponenter kan resultere i produkternes fejlfunktion og er ikke omfattet af Orbitals garanti.

9.10 Ovenstående garanti i dette afsnit 9 udgør Orbitals eneste garanti, og der gives ingen andre garantier eller betingelser, hverken udtrykkelige eller underforståede.

9.11 Kunden kan have andre rettigheder i henhold til gældende forbrugerlovgivning ud over denne produktgaranti.

10. PRODUKTANSVAR

10.1 Orbital er ansvarlig for personskade og skade på ejendom forårsaget af produkterne, hvis og i det omfang at Orbital vurderes at være ansvarlig i henhold til svensk ufravigelig lovgivning om produktansvar.

10.2 Kunden er forpligtet til øjeblikkeligt at informere Orbital om ethvert erstatningskrav fra tredjepart vedrørende en person- eller tingsskade forårsaget af produkterne, eller forhold, som kan resultere i et sådant erstatningskrav. Kunden skal give Orbital ret til at forhandle om et sådant erstatningskrav og forsvare sig i en eventuel retssag i forbindelse med sådanne krav. Kunden må ikke gøre et erstatningskrav gældende over for tredjemand uden Orbitals skriftlige samtykke.

11. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

11.1 Enhver intellektuel ejendomsret til produkterne, herunder rettigheder, der opstår i forbindelse med eller som følge af produkterne, tilhører alene Orbital. Orbital bevarer alle rettigheder til produkterne, også selv om produkterne er specialfremstillet til kunden.

11.2 Termen "intellektuel ejendomsret" omfatter, men er ikke begrænset til, alle patenter, rettigheder til opfindelser, ophavsrettigheder, varemærker, knowhow og forretningshemmeligheder, registrerede eller ikke-registrerede, herunder alle ansøgninger om og fornyelser eller forlængelser af sådanne rettigheder samt enhver lignende eller tilsvarende rettighed eller beskyttelse i alle dele af verden.

12. ANSVARSBEGRÆNSNING

12.1 Parterne er under ingen omstændigheder ansvarlige over for den anden part for produktionstab, tabt fortjeneste, brugstab, tab af kontrakt eller andre indirekte tab eller følgetab, medmindre det kræves i henhold til lov.

13. OPSIGELSE

13.1 Denne aftale kan opsiges med én måneds varsel til den anden part.

13.2 I tilfælde af opsigelse eller annullering af aftalen er Orbital berettiget til at modtage betaling for leverede produkter.

14. FORTRYDELSESRET

14.1 I tilfælde af køb har kunden mulighed for at ophæve aftalen i 14 dage uden at angive en årsag. Denne periode begynder dagen efter, at kunden eller en repræsentant for denne har modtaget alle produkter.

14.2 I betænkningsperioden er kunden forpligtet til at behandle produkter og emballage med forsigtighed. Kunden må kun udpakke eller bruge produktet, i det omfang det er nødvendigt for at vurdere, om kunden ønsker at beholde det. Hvis kunden gør brug af sin fortrydelsesret, skal kunden sørge for at returnere produktet til Orbital i original stand og emballage, i det omfang det er muligt, i overensstemmelse med Orbitals rimelige og klare instrukser.

14.3 Hvis kunden vil udnytte sin fortrydelsesret, er kunden forpligtet til at gøre Orbital opmærksom på dette inden for 14 dage fra modtagelse af alle produkterne. Dette kan kunden gøre ved at sende en e-mail til contact@orbital-system.com. Når kunden har informeret om, at han/hun ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden returnere produkterne til Orbital inden for 14 dage. Kunden skal kunne dokumentere, at produkterne er blevet returneret rettidigt, fx i form af en mail med kvittering for levering.

14.4 Hvis kunden ikke udtrykkeligt har oplyst, at han/hun ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, eller produkterne ikke er blevet returneret til Orbital ved udgangen af den lovpligtige periode, der er anført i punkterne 14.2 og 14.3, er købet endeligt.

14.5 Hvis kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, afholder kunden alle omkostninger for returnering.

14.6 Hvis kunden har betalt et beløb, er Orbital forpligtet til at sikre, at det fulde beløb bliver refunderet til kunden, inden for 14 dage efter at kunden har oplyst, at han/hun ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret. Kunden skal dokumentere, at de leverede produkter er blevet returneret, fx i form af en mail med kvittering for levering.

15. DIVERSE

15.1 Denne aftale udgør hele forståelsen og aftalen mellem parterne vedrørende projektets genstand og erstatter alle tidligere og eksisterende forhandlinger og aftaler mellem parterne i relation dertil, mundtlige såvel som skriftlige.

15.2 Vilkårene i denne aftale kan ikke ændres, medmindre parterne laver en skriftlig aftale derom med specifik henvisning til denne aftale. En sådan aftale skal være underskrevet af begge parter.

15.3 En parts afkald på rettigheder eller retsmidler under denne aftale skal foreligge skriftligt og være behørigt underskrevet. Enkelt eller delvist afkald på en rettighed eller et retsmiddel udelukker ikke andre eller yderligere udøvelse af denne eller enhver anden rettighed eller retsmiddel.

15.4 Hvis en bestemmelse i aftalen anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol eller anden kompetent retsinstans, skal det ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

16. KONTAKTOPLYSNINGER FOR ORBITAL SYSTEMS

ORBITAL SYSTEMS AB
Svensk registreringsnummer: 556902-4671
Hans Michelsensgatan 10A, 211 20 Malmø, Sverige.
support@orbital-systems.com

17. GÆLDENDE LOVGIVNING

17.1 Aftalen er reguleret af svensk lov.

 

AFTALE OM FORUDBESTILLING AF ORBITAL SHOWER

Denne aftale om forudbestilling af Orbital Shower ("aftalen") mellem dig som forbruger og det svenske juridiske selskab Orbital Systems AB (Orbital, vi eller os) vedrører din forudbestilling af et Orbital Shower fra os. Når vi åbner for salget af Orbital Shower i dit land, kontakter vi dig, så du kan afgive din bestilling.

1. Forudbestilling

Ved indgåelse af denne aftale forbeholder du dig ret til at bestille et Orbital Shower til privatbrug fra os, når vi åbner for salget af Orbital Shower i dit land, og du vil blive sat på en venteliste til forudbestilte brusesystemer. Denne aftale udgør ikke en aftale om køb af et produkt.

2. Ikke-bindende betaling for forudbestilt brusesystem

Betalingen for det forudbetalte brusesystem kan til enhver tid refunderes fuldt ud (fx hvis du ønsker at annullere eller overdrage din forudbestilling, eller hvis vi ikke lancerer produktet i dit land). Denne aftale udgør ikke en aftale om køb af et Orbital Shower eller et andet produkt, herunder priser, produktionstider eller forventede leveringsdatoer. Du er ikke forpligtet til at købe et produkt fra os, ligesom vi ikke er forpligtet til at sælge et produkt til dig. Hvis og når vi informerer dig om, at det er tid til at afgive din bestilling, og såfremt du ønsker at fastholde købet af et sådant produkt, vil et salg eller køb være underlagt en separat og juridisk bindende købsaftale mellem dig og os, et selskab i Orbital-koncernen eller en af vores samarbejdspartnere.

3. Ikrafttrædelsesdato; forudbestillingsproces

Denne aftale træder i kraft, når følgende to forhold er opfyldt: vi har modtaget 1) din bekræftelse af indholdet i denne aftale og 2) betalingen for det forudbestilte brusesystem, dvs. det beløb, der er angivet i de betalingsinstrukser, du modtog i forbindelse med forudbestillingen, via den aftalte betalingsmåde. Du kan gennemføre denne aftale ved enten at: i) bekræfte og acceptere aftalen online eller ii) sende aftalen til os i underskrevet stand. Du kan gennemføre betalingen for din forudbestilling via betalingsmåden, der er angivet i betalingsinstrukserne. Når denne aftale træder i kraft, vil du blive sat på forudbestillingslisten for Orbital Shower i dit land, ligesom du vil modtage oplysninger om produktet og om os.

4. Bestillingsproces

Når datoen for lancering af Orbital Shower i dit land nærmer sig, sender vi dig flere relevante oplysninger, hvor vi samtidig beder dig om at bekræfte, at du har til hensigt at købe produktet, konfigurere indstillinger og give os de oplysninger, der er nødvendige for at indgå en købsaftale med os. Her kan du finde den aktuelle udgave af vores købsaftale, som opdateres løbende efter vores skøn.
Hvis du ønsker at fastholde købet af et Orbital Shower, skal du indgå en købsaftale med os, og du er forpligtet til at overholde den, dvs. at du skal betale den fulde købspris for produktet og give os de nødvendige leveringsoplysninger mv. Vær opmærksom på, at skatter, afgifter, transport og leveringsomkostninger samt andre relevante omkostninger og gebyrer kan variere fra land til land og først kendes, når vi har lanceret produktet i dit land, hvorfor sådanne omkostninger og gebyrer eventuelt vil komme oven i prisen på din bestilling. På tidspunktet for din indgåelse af købsaftalen vil din betaling for det forudbestilte brusesystem blive fratrukket den samlede købspris for Orbital Shower. Procedurerne er med forbehold for ændringer.

5. Købspris

Vi bestræber os på at tilbyde Orbital Shower til samme købspris som på tidspunktet for gennemførsel af din ikke-bindende betaling for det forudbestilte brusesystem, men den endelige købspris kan variere fra region til region grundet skatter, afgifter og andre gebyrer, hvorfor købsprisen er med forbehold for ændringer, indtil der foreligger en endelig købsaftale.

6. Udsættelse og uoverdragelighed

Hvis du ikke ønsker at indgå en købsaftale, når vi kontakter dig for at informere dig om, at Orbital Shower lanceres i dit land, har du mulighed for at give afkald på din placering på ventelisten, hvorefter du vil blive tildelt en anden placering efter vores skøn (dette er dog kun muligt én gang). Hvis du ikke informerer os om din beslutning inden for tredive (30) dage fra opfordringen til at afgive din bestilling, tildeles du automatisk én udsættelse, dvs. at vi udsætter din placering på ventelisten. Denne aftale kan ikke overdrages eller videregives til tredjepart uden Orbitals forudgående skriftlige godkendelse. Hvis du informerer os om, at du ikke ønsker at indgå en købsaftale, vil du blive fjernet fra ventelisten, og din betaling for det forudbetalte brusesystem vil blive refunderet. Bemærk, at det kan være svært for os at refundere din betaling for det forudbetalte brusesystem, hvis du ikke svarer på vores henvendelser eller meddelelser.

7. Prioritet

Din placering på ventelisten i dit land sker alene efter vores skøn. Vi kan afvise forudbestillinger for at undgå, at for mange personer bliver skrevet på venteliste, eller hvis vi anser det for at være det mest hensigtsmæssige. Hvis vi afviser din forudbestilling eller beslutter os for at annullere din forudbestilling, informerer vi dig om dette, og din betaling for det forudbetalte brusesystem vil i givet fald blive refunderet.

8. Dine personlige oplysninger

Indimellem beder vi dig om oplysninger med henblik på at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til denne aftale. Vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som du finder her.

9. Ansvarsbegrænsning

I det videst mulige omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, giver vi ingen garantier af nogen art i forbindelse med denne aftale eller genstanden for denne aftale. Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for direkte eller indirekte tab og skader, herunder følgetab eller -skader, i henhold til nogen lovgivning eller lov, eller for andre forhold, der opstår som følge af vores misligholdelse af denne aftale. Såfremt vi anses for at være erstatningspligtige i forbindelse med din forudbestilling eller denne aftale, vil dit eneste retsmiddel være refundering af den betaling for det forudbetalte brusesystem, vi har modtaget fra dig.

10. Bekræftelse

Du anerkender og forstår, at der er en risiko for, at Orbital ikke har færdiggjort udviklingen af Orbital Shower , der skal markedsføres og sælges i dit land. Du anerkender og forstår endvidere, at der er en risiko for, at du, hvis du forudbestiller et Orbital Shower, først modtager det i 3. kvartal af 2020 eller på et senere tidspunkt. Sidst, men ikke mindst, erklærer du dig indforstået med, at vi ikke opbevarer din betaling for det forudbetalte brusesystem separat, på en deponeringskonto eller trustfond eller betaler renter af din betaling for det forudbestilte brusesystem.

11. Lovvalg og værneting

Denne aftale er underlagt lovgivningen i Sverige uden hensyn til lovvalgsregler. Den engelske udgave af denne aftale skal have forrang, i det omfang det er tilladt i dit værneting.

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE COOKIES OG ANDEN TEKNOLOGI

Når du besøger www.orbital-systems.com eller på anden måde bruger vores tjenester, kan vi bruge cookies, pixeltags, analyseværktøjer og andre lignende teknologier som hjælp til at levere og forbedre vores websted som forklaret nedenfor.

Cookies er oplysninger, der gemmes direkte på den computer, du bruger. Cookies gør det muligt for os at indsamle oplysninger som f.eks. browsertype, tid brugt på vores websted, besøgte sider, sprogpræferencer og andre oplysninger om trafik på internettet.

Hvad bruger vi cookies til?

Vi og vores serviceudbydere bruger disse oplysninger til sikkerhedsmæssige formål, til at gøre det nemmere at navigere online, til at vise oplysninger mere effektivt, til at personliggøre din oplevelse, når du bruger vores websted, og på anden måde analysere brugeraktivitet. Vi kan genkende og huske din computer og dermed understøtte din brug af vores websted.
Vi indsamler også statistik om brugen af webstedet for at forbedre dets design og funktionalitet, for at forstå, hvordan webstedet bruges, og for at hjælpe os med at løse spørgsmål vedrørende vores tjenester
Vi bruger både sessioncookies (der slettes, når du lukker din browser) og permanente cookies (der gemmes på enheden enten i en afgrænset periode, eller indtil du fjerner dem). De typer cookies, vi bruger, og de formål, vi bruger dem til, er beskrevet i tabellen nedenfor:

Type cookie Formål
Nødvendig af hensyn til driften Disse cookies er nødvendige, for at vi kan levere webstedet på den bedst mulige måde. De gør det muligt for os f.eks. at aktivere og understøtte sikkerhedsfunktioner og opdage malware.
Ydeevne/analyse Vi bruger disse cookies og lignende teknologier til at analysere, hvordan webstedet tilgås og bruges, og hvordan det optræder. Vi bruger disse oplysninger til at opretholde, drive og løbende forbedre webstedet.
Funktionalitet Disse cookies gør det muligt for os at levere en bestemt funktionalitet på webstedet baseret på de valg, du træffer. Disse cookies betyder, at vi, når du bruger eller vender tilbage til webstedet, kan tilbyde dig vores tjenester på din foretrukne måde f.eks. ved at huske det navn og den e-mailadresse, du tidligere har givet os.
Tredjepart Vi kan give vores forretningspartnere tilladelse til at bruge cookies på eller uden for vores websted med henblik på de samme formål som oplyst ovenfor, herunder at indsamle data om din aktivitet over tid og på tværs af forskelige websteder. Vi kan også hyre serviceudbydere, som bruger cookies til ovenstående formål på vores vegne. Eksempler på benyttede tredjepartscookies: _utma,_utmb, _utmc, _utmz, _utmt.
Orbital-reklamer Vi samarbejder med webudgivere, annoncenetværk og serviceudbydere om at levere reklamer for Orbital på andre websteder og tjenester. Cookies kan bruges til at levere relevante reklamer til dig baseret på din interesse i andre websteder og tjenester og til at regulere reklamerne, så det er muligt at modtage dem og måle deres effekt.

Pixeltags

Vi kan også bruge pixeltags, også kendt som webbeacons eller clear GIF, i forbindelse med webstedet. Disse vil bl.a. spore brugernes handlinger på webstedet (inkl. e-mailmodtagere), måle vores markedsføringskampagners succes og kompilere statistik om brug af webstedet samt responstider.
Vi bruger Facebook, Twitter og LinkedIn Insight Pixel til at ændre destinationen for brugere, som vi tror kunne være interesserede i vores produkter og tjenester.
Vi bruger Google Ads til at skræddersy vores markedsføring, så den passer bedre til dine behov, og så vi kun viser reklamer, der er relevante for dig baseret på, hvilke dele af TriggerApp-webstedet du har set, ved at placere en cookie på din computer.
Vi integrerer videoer fra vores officielle YouTube-kanal (https://www.youtube.com/channel/UCZirzAA1ny_wtizvK3oUq2g) og bruger YouTubes tilstand for forbedret beskyttelse af personoplysninger. Denne tilstand kan indstille cookies på din computer, når du klikker på YouTube-videoafspilleren, men YouTube vil ikke gemme personligt identificerbare cookieoplysninger til afspilning af integrerede videoer ved hjælp af tilstanden for forbedret beskyttelse af personoplysninger. Læs mere på YouTubes informationsside om integration af videoer: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en-GB

Analyseværktøjer

Vi bruger websteds- og programanalyseværktøjer leveret af tredjepartsleverandører, som bruger cookies og andre lignende teknologier til at indsamle information om websteds- eller programbrug og til at rapportere tendenser, uden at identificere individuelle besøgende. De tredjepartsleverandører, der leverer disse tjenester til os, kan også indsamle information om din brug af tredjepartswebsteder.
Du kan få flere oplysninger om Googles praksis i forbindelse med indsamling af disse oplysninger, og hvordan du framelder dig, ved at downlade Google Analytics' opt-out browser-tilføjelsesprogram, der er tilgængeligt via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Administration af dine cookies og andre indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger gennem brugen af cookies, når du bruger vores websted, efter at du har accepteret dette, kan du via en enkelt procedure i de fleste browsere automatisk afvise cookies eller vælge at afvise eller acceptere overførslen af en bestemt cookie (eller bestemte cookies) til din computer fra et bestemt websted.
Hvis du ikke accepterer disse cookies, vil du muligvis kunne opleve visse forstyrrelser i brugen af vores websted.
Din mobilenhed har også nyttige indstillinger – Limit Add Tracking på iOS-enheder og Opt Out of Interest-based Ads på Android-enheder – hvilket gør det muligt for dig at begrænse brugen af data vedrørende din brug af apps med det formål at målrette reklamer baseret på dine interesser.

ORBITAL SYSTEMS DATABESKYTTELSESPOLITIK

Gældende fra: Den 9. October 2019 (ver. 2.0)
Hos ORBITAL SYSTEMS ("Orbital") betragter vi sikkerhed og integritet som en del af vores virksomheds DNA. Som dataansvarlige for vores kunders personoplysninger er vi forpligtede til at informere vores kunder, både potentielle og købende kunder, om, hvordan vi behandler deres personoplysninger. Vi forpligter os til at respektere enkeltpersoners personoplysninger på samme måde, som vi respekterer den enkelte person, uanset om det drejer sig om vores medarbejdere, kunder, leverandører eller andre parter, som vi interagerer med.

PERSONOPLYSNINGERNE, OG HVORDAN VI BEHANDLER DEM

De data, vi indsamler

Vi behandler personoplysninger ud fra to kategorier af registrerede personer, nemlig potentielle kunder og købende kunder. Vi indsamler også to forskellige typer data, nemlig:

 • Kundedata er de data, du giver os, når du tilmelder dig ventelisten, eller de data, der er tilknyttet din konto og eventuelle andre data, der oprettes som følge af din brug af vores produkter og tjenester, f.eks. faktureringsdata osv.

 
Kundedata indsamles af os, når:

 • du kommunikerer med os for eventuelt at blive kunde hos os, f.eks. når du kontakter os via e-mail for at få oplysninger eller tilmelde dig vores nyhedsbrev eller vores ventelister
 • du tilmelder dig vores app-tjenester eller på internettet
 • du besøger vores websted, da vi indsamler cookies (se vores cookiepolitik på side 7)

Brusedata gør det muligt for os at levere beskeder og statistikker til dig via internettet eller/og app. Desuden kan dataene blive brugt til udviklingsformål som en hjælp til, at vi kan forbedre produktet. Samt til formål, der understøtter markedsføring, salg og forretningsbeslutninger. Eksempelvis aggregerer vi adfærdsdata (for produktet), som gør det muligt at studere brusevaner. Vi kan offentliggøre disse tendenser. Bemærk, at brusedataene ikke indeholder oplysninger om dig. Det er data om filterstatus, sensorer, temperatur osv. De vedrører specifikt de enheder, vi leverer, og betragtes ikke som personoplysninger.

Hvor længe vi gemmer dine data

Vi gemmer aldrig data længere, end vi har brug for. Visse data kasseres med det samme, andre opbevares i lang tid, afhængigt af dataene og de juridiske krav, der stilles til os.
Eksempelvis gemmes en købende kundes personoplysninger ikke længere end i 24 måneder efter opsigelsen af aftalen. Undtagelser gælder for oplysninger, der skal gemmes i henhold til loven, f.eks. den svenske bogføringslov (på svensk: Bokföringslagen).
Personoplysninger gemmes også til faktureringsformål. I tilfælde af ubetalte fakturaer gemmes personoplysningerne, indtil kravet er indfriet. Når fakturaen er betalt, slettes dataene efter 24 måneder, medmindre lovgivningen kræver, at de opbevares i en længere periode.
Se tabellerne nedenfor for at få mere detaljerede oplysninger. Bemærk, at vi ikke behandler dine personoplysninger til andre formål end de nedenfor anførte. Hvis yderligere behandling er nødvendig, vil vi informere dig og bede om yderligere samtykke eller forklare, på hvilket retsgrundlag vi behandler dine personoplysninger.

De to kategorier af registrerede

Potentielle kunder
Vi indsamler data om dig, når du tilmelder dig vores venteliste for at købe et af vores produkter, så vi kan kontakte dig, når vi lancerer det i dit land, og så vi kan sende dig nyheder og opdateringer og/eller give dig besked om, hvornår det produkt, du er interesseret i, er på lager.

Behandlingens formål Hvilke personoplysninger behandles Behandlingens retsgrundlag Hvor længe vi gemmer dine data Kategorier af tredjepartsmodtagere
At kontakte dig, når vi lancerer vores produkt i dit land
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Potentielle oplysninger om dit projekt eller din virksomhed, som du har givet os
Baseret på dit samtykke 24 måneder
 • Certificerede partnere
 • Produktionspartnere
At kontakte dig, når vores produkt igen er på lager
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Potentielle oplysninger om dit projekt eller din virksomhed, som du har givet os
Baseret på dit samtykke 24 måneder
 • Certificerede partnere
 • Produktionspartnere
At kontakte dig, når vi lancerer et nyt produkt, der svarer til et, du har udvist interesse for
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Potentielle oplysninger om dit projekt eller din virksomhed, som du har givet os
Baseret på dit samtykke 24 måneder
 • Certificerede partnere

 
Kunder
Vi indsamler oplysninger om dig, når du registrerer dig som kunde og bruger vores tjenester. Oplysningerne indsamles for at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig, give dig en god oplevelse og forbedre vores tjenester.

Behandlingens formål Hvilke personoplysninger behandles Behandlingens retsgrundlag Hvor længe vi gemmer dine data Kategorier af tredjepartsmodtagere
At levere vores produkt til dig
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Potentielle oplysninger om dit projekt eller din virksomhed, som du har givet os
At opfylde vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
 • Certificerede partnere
 • Produktionspartnere
At levere vores tjenester til dig
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Potentielle oplysninger om dit projekt eller din virksomhed, som du har givet os
At opfylde vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
 • Certificerede partnere
 • Produktionspartnere
At levere service, hvis og når der er brug for den
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Potentielle oplysninger om dit projekt eller din virksomhed, som du har givet os
At opfylde vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
 • Certificerede partnere
At behandle dine forespørgsler som oplyst, når du kontakter vores kundeservice
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Potentielle oplysninger om dit projekt eller din virksomhed, som du har givet os
At opfylde vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
 • Certificerede partnere
At kontakte dig, når der er forstyrrelser i vores tjeneste
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Potentielle oplysninger om dit projekt eller din virksomhed, som du har givet os
At opfylde vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
 • Certificerede partnere
 • Produktionspartnere
At fakturere dig for vores tjenester
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Potentielle oplysninger om dit projekt eller din virksomhed, som du har givet os
 • Faktureringsoplysninger
At opfylde vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
 • Certificerede partnere
At udføre kreditvurderinger
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
At opfylde vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
 • Kreditvurderingsbureauer
At sende nyhedsbreve
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
Baseret på dit samtykke Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
At sende markedsføringsmaterialer til dig for at informere dig om nye produkter og tjenester
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Forretningskontaktoplysninger
Baseret på dit samtykke Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
 • Certificerede partnere
At invitere dig til arrangementer
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Forretningskontaktoplysninger
Baseret på dit samtykke Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
 • Certificerede partnere
At foretage spørgeundersøgelser om kundeoplevelser
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Forretningskontaktoplysninger
Baseret på dit samtykke Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
At uddanne vores personale
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Forretningskontaktoplysninger
Baseret på dit samtykke Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
 • Certificerede partnere
At forbedre vores måde at arbejde på
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Forretningskontaktoplysninger
Baseret på dit samtykke Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
 • Certificerede partnere
At rette fejl
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Forretningskontaktoplysninger
At opfylde vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig Så længe du er vores kunde eller i op til 24 måneder efter aftalens udløb.
 • Certificerede partnere
Behandlingen var nødvendig for at fastslå, håndhæve eller forsvare et retskrav.
 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Forretningskontaktoplysninger
Retlige forpligtelser Så længe retskrav behandles.
 • Advokater
 • Relevante myndigheder

NÅR VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER BASERET PÅ DIT SAMTYKKE

Visse former for databehandling er baseret på din godkendelse, såkaldt samtykke. Hvis behandlingen er baseret på samtykke, kan du altid beslutte, at du ikke vil give samtykke til visse behandlingsaktiviteter eller -formål, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
Bemærk: At kunne levere tjenester og produkter skal vi behandle og administrere dine personoplysninger. Du er ikke forpligtet til at indsende dine personoplysninger til os. Hvis du vælger ikke at gøre det, er det ikke sikkert, at vi kan levere alle vores produkter og tjenester til dig.

HVORDAN VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL ANDRE VIRKSOMHEDER?

Vi videregiver dine personoplysninger til en række samarbejdspartnere for at kunne levere vores tjenester til dig. Orbital bruger også databaser og softwareleverandører til at varetage kommunikation med dig på den bedst mulige måde. Vi indgår altid en bindende aftale med alle vores eksterne samarbejdspartnere, hvilket inkluderer tavshedspligt, og at vi pålægger dem at overholde gældende lovkrav vedrørende behandling og overførsel af personoplysninger. På denne måde kan vi garantere, at dine personoplysninger behandles sikkert og fortroligt.

HVIS VI OVERFØRER PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS (OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE)

Det kan være nødvendigt for Orbital at overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS for at kunne levere vores tjenester til dig. Enhver sådan overførsel vil altid blive udført på en sikker og lovlig måde. Orbital må kun overføre dine personoplysninger til sådanne lande, når vi har indgået en kontrakt med en anden virksomhed, og når kontrakten omfatter enten de såkaldte bindende virksomhedsregler eller de standardkontraktbestemmelser, der er i overensstemmelse med EU-kommissionens retningslinjer, eller når EU-kommissionen har godkendt, at det land, vi overfører dine personoplysninger til, har en tilstrækkelig grad af databeskyttelse.

SÅDAN BESKYTTER VI DINE DATA

Datasikkerhed har førsteprioritet i alt, hvad vi foretager os. Sikkerhedsfunktioner er integreret i alle vores produkter, tjenester og infrastruktur for sikre, at data beskyttes i hvert enkelt lag. Vi investerer i teams og teknologi for løbende at forbedre denne sikkerhed, så vi ikke kun beskytter vores egne aktiviteter, men også din virksomhed og dine data.
I det usandsynlige tilfælde, at vi mister kontrollen over dine personoplysninger, og disse oplysninger er af en følsom karakter, vil vi informere dig om dette uden unødig forsinkelse og ikke senere end 72 timer efter, at vi er blevet opmærksomme på hændelsen.

DU KONTROLLERER DINE DATA

Vi er forpligtet til kun at behandle personoplysninger, der er korrekte, relevante og nødvendige for behandlingens formål, og du har ret til at kontrollere, at det forholder sig sådan. Orbital er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med eksisterende lovgivning.
På din anmodning eller på vores eget initiativ vil vi berigtige, afidentificere, slette eller supplere oplysninger, som er fundet unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende.
Du har som enkeltperson en række rettigheder i medfør af gældende lovgivning. Du har ret til:

 • At få indsigt i dine personoplysninger.
 • På din anmodning vil vi så hurtigt som muligt oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler.
 • Du har også ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, der behandles.
 • Orbital kan afvise at give dig indsigt i dine personoplysninger, hvis din anmodning er åbenbart grundløs, klart overdreven, eller hvis personoplysningerne ikke må tilgås som følge af krav i anden lovgivning.
 • Registret med dine personoplysninger bliver udleveret til dig gratis. Dog har Orbital ret til at opkræve et rimeligt gebyr for administrative omkostninger, der følger af anmodningen om ekstra kopier, eller hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller klart overdreven.
 • At kræve berigtigelse af dine personoplysninger.
 • På din anmodning vil vi uden unødig forsinkelse berigtige de unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger om dig, som vi behandler.
 • At kræve sletning af dine personoplysninger.
 • Vi vil slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse fra det tidspunkt, hvor vi modtog din anmodning herom, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet til, eller hvis behandlingen var baseret på dit samtykke.
 • Bemærk, at vi ikke kan slette dine personoplysninger, hvis vi stadig har et retsgrundlag for at fortsætte med at behandle dem. Hvis det er tilfældet, vil vi ophøre med at behandle de personoplysninger, som det er muligt at slette, og som svarer til din anmodning, og informere dig om retsgrundlaget og det relevante formål med fortsat at behandle dem.
 • At kræve begrænsning af behandling.
 • Du har ret til at angive, at dine personoplysninger kun må behandles til visse begrænsede formål. Du kan bl.a. kræve begrænsning, når du mener, at dine personoplysninger er unøjagtige, og du har krævet berigtigelse i overensstemmelse med det ovenfor nævnte. I den periode, hvor korrektheden af personoplysningerne undersøges, vil behandlingen være begrænset.
 • Vi vil informere dig, hvis undersøgelsen medfører, at behandlingen skal begrænses. Vi vil sikre, at den nødvendige berigtigelse eller sletning af personoplysninger og begrænsning af behandlingen af personoplysninger også foretages af de virksomheder, som Orbital har videregivet dine personoplysninger til.
 • At kræve dataportabilitet.
 • Du har, under visse omstændigheder, ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at sende disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Kontakt os, hvis du vil vide mere!
 • At gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på en afvejning af interesser.
 • Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis indsigelsen er baseret på en afvejning af interesser. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, fortsætter vi udelukkende behandlingen af dine personoplysninger, hvis der er berettigede grunde til behandlingen, der vejer tungere end din interesse. Hvis dette er tilfældet, vil vi informere dig om det.
 • At kræve, at vi ophører med at behandle dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.
 • Du har altid ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring ved at sende en e-mail til contact@orbital-systems.com. Når vi har modtaget din indsigelse, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.
 • At klage til det svenske datatilsyn over vores behandling af dine personoplysninger og overholdelse af lovgivningen.
 • Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til datatilsynet, hvis du mener, at vi har overtrådt databeskyttelsespolitikken, ikke opfylder dine rettigheder eller på anden måde handler i modstrid med gældende lovgivning.

Hvis du ønsker at benytte dig af en eller flere af dine rettigheder ovenfor, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde vores kontaktoplysninger nedenfor.

ÆNDRINGER I DATABESKYTTELSESPOLITIKKEN

Vi kan fra tid til anden foretage ændringer i databeskyttelsespolitikken. Vi sender dig en meddelelse, hvis vi foretager væsentlige ændringer, via relevante måder, f.eks. ved at sende dig en besked via e-mail, via en pop op-besked i appen/på internettet eller ved at sende dig en sms.
I visse tilfælde informerer vi dig på forhånd, og din fortsatte brug af websiden og/eller appen efter ændringerne udgør din accept af ændringerne. Vi opfordrer dig derfor til at sikre, at du læser alle disse meddelelser omhyggeligt.

KONTAKTOPLYSNINGER

Tak, fordi du har læst vores databeskyttelsespolitik. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os!

ORBITAL SYSTEMS
Östergatan 32
211 22 Malmö
Sverige

Telefonnr. +4640 619 55 50
E-mailadresse: contact@orbital-systems.com

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med vores seneste nyheder, smarte tips og meget mere.
Tilmeld

Følg os

Opdater din browser for at få maksimal ydelse på vores websted.